Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

História

Obec Čoltovo leží na styku severovýchodného okraja Rimavskej kotliny a Slovenského krasu. Spomína sa v roku 1291. Od stredoveku patrila rodu Csoltoivocov a iným zemepánom. V 16.-17. storočí utrpela obec veľké škody, bola spustošená tureckým a poľským vojskom. Na začiatku 18. storočia bola takmer pustá. Počas súpisu z roku 1828 bolo v obci 76 domov a 563 obyvateľov. 

V roku 1910 v nej žilo 571 ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, príp. prácou v kameňolome. 
Do roku 1918 obec administratívne patrila do Gemersko-malohontskej stolice. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.

Symboly obce

ERB OBCE
erb obceV červenom poli štítu na zelenej pažiti stojace dve postavy koscov, jedna v ruke držiaca strieborný (biely) kosák so zlatou (žltou) rukoväťou a druhá striebornú (bielu) kosu so zlatým (žltým) kosiskom, na ploche pažite položené dva zlaté (žlté) obilné klasy. 

Štít: Neskorogotický

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z prvej polovice 18. storočia. Odtlačok typária z roku 1729 je uložený v Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici na písomnosti z roku 1781. Pečať s kruhopisom SIGILLUM POS. CSOLTO A.D. 1729 je delená. V hornom poli sú vyobrazené dve postavy koscov, jedna s kosou a druhá s kosákom v ruke. V dolnom poli sú vyobrazené dva snopy obilia. V archíve je dochovaný aj iný odtlačok typária datovaný tým istým rokom, obsahujúci ten istý pečatný obraz, bez zreteľného delenia pečatného poľa. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, autentickosť a vek tohto znamenia, bolo odporúčané, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. 
Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike. 
Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pritom potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (popísanej pečate). 
Predkladaný návrh sa stal platným erbom obce Čoltovo po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom. 

PEČAŤ OBCE

VLAJKA OBCE

   Pecat obcepecat obce

Vlajka obce