Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

Projekty

„Kohézny fond“

Obec Čoltovo realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je spomaliť odtok vody z povodia, zabezpečiť jej akumuláciu a následné bezpečné odvedenie prívalových vôd do recipientu – rieky Slaná prostredníctvom opatrenia na zvýšenie retenčného potenciálu povodia a opatrenia zameraného na rekonštrukciu vodných stavieb s cieľom ochrany pred povodňami.

Názov projektu

Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo

Hlavný cieľ projektu

Predísť pravidelným povodniam v obci (geografická oblasť Slaná – Čoltovo) a znížiť škody spôsobované povodňami realizáciou preventívnych opatrení na vodnom toku.

Kontrahovaná výška NFP

1 226 449,68  EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.sazp.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

Ostatné projekty

(15.06 kb)