Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

Základná škola

Názov:                                        Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola

Druh školy:                                štátna základná škola - neplnoorganizovaná

                                                     škola bez právnej subjektivity

Zriaďovateľ:                                Obec Čoltovo

Štatutárny zástupca:                 Ján Hubay - starosta obce

Stupeň vzdelania:                      ISCED 1 - primárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia:                               4 roky

Študijná forma:                          denná

Vyučovací jazyk:                         maďarský

e-mail školy:                                zscoltovo@gmail.com

Pedagogický zamestnanci: 

Riaditeľka - tiredna učiteľka:    PaedDr. Molnárová Katarína

Triedna učiteľka:                        Bc. Kršňáková Alexandra

Vychovávateľka:                         Thuzaová Andrea

Nepedagogický zamestnanci:

Prevádzková pracovníčka:        Molnárová Tímea

Pracovníčka školskej výdajne: Szabóová Denisa

Charakteristika 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola v Čoltove je neplnoorganizovaná základná škola bez právnej subjektivity. Zriaďovateľom školy je obec Čoltovo.  Na organizáciu výchovno - vzdelávacej činnosti máme k dispozícii  ohraničenú vlastnú budovu a vlastný školský dvor. Na škole sú vytvorené vyhovujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  a vzdelávaní.

Rekonštrukcia budovy: 

2010 - výmena okien / plastové okná /

2011 - výmena vchodových dvier

2012 - modernizácia školského dvora

2014 - interná prestavba / dve kmneňové učebne /

            vymaľovanie vnútoného areálu školy

Škola nie je len miestom kde sa prijímajú vedomosti, ale aj miestom kde sa žije. Žiaci a pedagógovia v nej trávia väčšiu časť dňa. Každý rodič chce, aby jeho dieťa trávilo čas naplnený povinnosťami v príjemnom prostredí.  O to sa snažíme aj my na našej škole. Aby žiaci a pedagógovia sa cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie učební, školského dvora a celého školského prostredia. Rekonštrukciou školy a školského areálu sa snažíme vytvoriť čím estetickejšie a krásne prostredie. Našim vytýčením cieľom je úplná rekonštrukcia budovy školy. 

V budove školy sa nachádza: 

- chodba 

- zborovňa 

- dve kmeňové učebne / I.A - III.A a II.B - IV. B /

- zariadenie na osobnú hygienu žiakov a zamestnancov školy delené podľa pohlavia

- školská výdajňa a jedáleň

Vykurovanie budovy je zabezpečené s ústredným plynovým kúrením. Škola je zásobovaná vodou zo studne. Povinnosťou zriaďivateľa školy ja aj starostlivosť o studňu - vykonávanie dezinfekcie a pravidelné vyšetrenie vody. Nakoľko voda nie je určená na pitie,  pitný režim je zabezpečený cez firmu Eurobystrina. Obed donášame z školskej jedálne zriadenej pri ZŠ s VJM v Plešivci. Strava sa donáša  v antikorových uzavretých nádobách. Za hygienu, kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca ŠJ.

V učebniach sa nachádzajú:

- dostatočný počet moderného typizovaného školského nábytku

- šatňové skrine

- keramické tabule 

- interaktívne tabule  s výbavou / projekty/

- osobné počítače s výbavou / INFOVEK/ a LCD monitor

Vybavenie školy s modernými učebnými pomôckami sa priebežne dopľňa, čo umožní tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Škola je zapojená do projektov:

1. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

2. Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno vzdelávacie predmety

Sme modernou školou, kde výchova a vzdelávanie prebieha v prostredí, v ktorom kvalita komunikácie vytvára úroveň dobrých medziľudských vzťahov. Žiaci sa do školského prostredia adaptujú bez výraznejších problémov a plynule sa začleňujú do triednych kolektívov a vzdelávacieho procesu. Vytvárame bezstresové prostredie, v ktorom sa majú cítiť uvoľnene a bezpečne. Základnou filozofiou našej školy je vytvoriť príjemné a bezpečné miesto, kde sú žiak - učiteľ - rodič partnermi, a každý žiak má právo sa vzdelávať podľa svojich možností a potrieb.