Weboldal sütiket technológiát használ. A sütikről további információkat a weboldal Sütik részében talál.

Több
 

Helyi szociális munka

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. 

  • Zmluva o spolupráci číslo: N 2016 012 8006
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 1.3.2016
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.6.2019

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Miroslav Oláh
Terénna pracovníčka/pracovník: Peter Hugyár
E-mail: tspcoltovo@gmail.com
Tel. kontakt: 0918341271
Adresa kancelárie: Čoltovo 77, 04912 Čoltovo