Weboldal sütiket technológiát használ. A sütikről további információkat a weboldal Sütik részében talál.

Több
 

Község polgármestere

Polgármester

Ján HUBAY

Reprezentatív

Gabriel Molnár

2000. évi XLIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról1 1 A törvényt az Országgyűlés a 2000. május 23-i ülésnapján fogadta el.

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A Pttv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A polgármester e tisztsége megszűnik: a) az új polgármester megválasztásával, b) az Országgyűlésnek a helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó határozatával, c) a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával, d) halálával, e) a tisztségről történő lemondással, f) az összeférhetetlenség kimondásával, g) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával, h) választójoga elvesztésével, i) a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával, j) ha az eskü letételét a képviselő-testület előtt megtagadja. (2) Az alpolgármester e tisztsége megszűnik: a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselőnek, b) amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-testület alakuló ülésén új alpolgármester megválasztásával, c) továbbá az (1) bekezdés b), d-j) pontjaiban foglalt esetekben. (3) A polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnik: a) tisztségének megszűnésével, a tisztség megszűnése napján, b) közös megegyezéssel, a megegyezés szerinti napon. (4) A polgármester e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzatban képviselő-testület összehívására, vezetésére kijelölt képviselőnek adja át, részére juttatja el. A polgármester e tisztsége az írásbeli nyilatkozat aláírásának napjával szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell. MKOGY 2. oldal Frissítve: 2020. szeptember 8. 10:46 Hatály: közlönyállapot (2000.VI.2.) Magyar joganyagok - 2000. évi XLIV. törvény - a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994 (5) A polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és megbízatása az (1) bekezdés a), d), e) pontja alapján szűnt meg - az a) pont esetén akkor is, ha a választáson nem volt polgármesterjelölt - végkielégítésként három havi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg; továbbá részére az új képviselő-testület további három havi illetménynek megfelelő juttatást adhat. Ez a juttatás nem illeti meg, ha országgyűlési képviselő, alpolgármesteri foglalkoztatási vagy más önkormányzatnál polgármesteri jogviszonyt létesít. (6) Ha az alpolgármestert a képviselő-testület az alakuló ülésén nem választja meg alpolgármesternek, de az azt követő három hónapon belül megválasztják, akkor az (5) bekezdés szerinti juttatás időarányos részét vissza kell fizetnie, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.” 2. § A Pttv. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 42. §-ának (3) bekezdése szerint megalkotott önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg: szorzószám a) az 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 3-5 b) a 1000-2999 lakosú település esetén 5-6,5 c) a 3000-10 000 lakosú település esetén 6,5-8 d) a 10 000-nél több lakosú település esetén 8-10 e) a fővárosi kerületi önkormányzat esetén 9,5-11 f) megyei jogú városi önkormányzat esetén 11-13 g) a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat esetén 11-13” 3. § A Pttv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület összegszerűen állapítja meg az alakuló, illetve a polgármester megválasztását követő ülésén a 3. § (2) bekezdésében meghatározott önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként: szorzószám a) az 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 1-2 b) az 1000-2999 lakosú település esetén 2-4 (2) A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a) a kettőezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg, b) a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. MKOGY 3. oldal Frissítve: 2020. szeptember 8. 10:46 Hatály: közlönyállapot (2000.VI.2.) Magyar joganyagok - 2000. évi XLIV. törvény - a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994 (3) A képviselő-testület a polgármester, illetve az alpolgármester írásban benyújtott kérésére mellőzheti az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj megállapítását, illetőleg az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknál kisebb összegben is megállapíthatja. (4) A tiszteletdíj emeléséről a képviselő-testület dönt. A polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat.” 4. § A Pttv. a 4. §-át követően a következő 4/A. §-sal egészül ki: „4/A. § (1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. (2) A polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél - a 4. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - nem lehet kevesebb.” 5. § A Pttv. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) A vizsgálóbizottság a megbízását követő harminc napon belül köteles lefolytatni a vizsgálatot, ennek keretében meghallgatni a polgármestert. A vizsgálóbizottság a vizsgálat lezárását követő nyolc napon belül elkészíti a jelentését és a vizsgálóbizottság elnöke soron kívül, a jelentés elkészítését követő 15 napon belüli időpontra - a jelentés egyidejű megküldésével - összehívja a képviselő-testület ülését. A képviselő-testület a jelentés alapján a vizsgálóbizottság elnöke által összehívott ülésen, de legkésőbb az azt követő nyolc napon belül érdemben dönt a polgármester fegyelmi ügyében. E napirend tárgyalásának levezetésére a képviselő-testület a tagjai sorából elnököt választ.” 6. § A Pttv. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A polgármester foglalkoztatási jogviszonya a fegyelmi eljárás ideje alatt felfüggeszthető. A felfüggesztő határozat ellen a polgármester nyolc napon belül a felfüggesztés megszüntetése iránt eljárást kezdeményezhet a megyei (fővárosi) bíróságnál. A bíróság nyolc napon belül nemperes eljárásban dönt a felfüggesztés fenntartásáról vagy megszüntetéséről. A bíróság határozata ellen külön fellebbezésnek nincs helye.” 7. § A Pttv. 11. §-ában a „díjazásának” szövegrész helyébe az „illetményének” szövegrész lép. 8. § (1) A Pttv. 13. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) következő rendelkezéseit: 37. §-át; 39. § (1)-(2), (4) bekezdését; 47. § (1)-(2), (4) bekezdését; 48. §-át; 49. §-át; 49/A. §-át; 51. § (1)-(4) bekezdését; 51/A. § (2)-(6) bekezdését, 52. § (1)-(2) bekezdését (az 51-51/A. § és az 52. § alkalmazásánál a vizsgálóbiztos helyett a vizsgálóbizottság jár el); 54-55. §-át; 55/A. § (1) bekezdését [az 54. § és 55/A. § (1) bekezdés alkalmazásánál a fegyelmi tanácson a képviselő-testület értendő]; 56. § (1) bekezdését, 58. §-át; 59. § (1)-(2) bekezdését, (3) bekezdés d) és f) pontját és (4) bekezdését és 71. § (2) bekezdését, kivéve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénynek a bekezdésben felsorolt következő rendelkezéseit: 85. §-át; 90. § (1)-(2) bekezdését; 91. §-át; 105-106. §-át; 132. § (1) bekezdését; 140. §-át; 167-168. §-át.” (2) A Pttv. 13 §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: MKOGY 4. oldal Frissítve: 2020. szeptember 8. 10:46 Hatály: közlönyállapot (2000.VI.2.) Magyar joganyagok - 2000. évi XLIV. törvény - a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994 „(4) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személynek. A munkakör-átadási jegyzőkönyvet az előző és az új polgármester, a jegyző, valamint a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője írja alá, a jegyzőkönyv tartalmát a belügyminiszter rendeletben határozza meg. A 2. § (5) bekezdése szerinti összeg akkor fizethető ki, ha a munkakör átadása nyolc munkanapon belül megtörtént. A nyolc munkanapon túli átadás esetén a polgármester a kifizetést akkor engedélyezi, ha a mulasztásnak alapos oka volt, s a munkaköri átadás megtörtént. Vita esetén az érintett a munkaügyi bírósághoz fordulhat.” 9. § A Pttv. a 13. §-át követően a következő 13/A. §-sal egészül ki: „13/A. § (1) Öregségi nyugdíjra jogosult az a polgármester - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén, - akinek a foglalkoztatási jogviszonya a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint szűnik meg, feltéve, hogy folyamatosan legalább három éve polgármesteri tisztséget tölt be, és a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő második naptári év végéig a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 7. §-ának (1), (4) és (5) bekezdésében meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri. (2) Az (1) bekezdés szerinti nyugdíjkorhatár eléréséig a polgármester nyugdíjának megfelelő összeget a központi költségvetés biztosítja.” 10. § A Pttv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „18. § A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. A képviselő-testület a polgármester költségtérítését - alapul véve legalább fél év igazolt és szükséges költségeit - átalányként is megállapíthatja az érintett kérésére. Ebben az esetben a polgármester költségátalánya illetményének 30%-át, tiszteletdíjának 50%-át nem haladhatja meg.” 11. § E törvény 2. § és 3. §-ában megjelölt szorzószámok alkalmazása miatt nem csökkenthető a polgármester e törvény hatálybalépése előtt megállapított illetménye, tiszteletdíja. 12. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba. (2) E törvény 13. § (2) bekezdése 2001. január 1-jén lép hatályba. (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Pttv. 3. § (3) bekezdése hatályát veszti. (4) E törvény 11. §-a hatályát veszti a kihirdetését követő önkormányzati általános választás napján. (5) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy e törvény hatálybalépését követő három hónapon belül rendeletben állapítsa meg a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmát. 13. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: MKOGY 5. oldal Frissítve: 2020. szeptember 8. 10:46 Hatály: közlönyállapot (2000.VI.2.) Magyar joganyagok - 2000. évi XLIV. törvény - a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994 „(1) A képviselő-testület - a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat. Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik.” (2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklete II. 2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény szerint megállapított költségtérítés, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerint megállapított költségátalány összege;”