Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školstvo

Základná škola

Názov: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Druh školy: štátna základná škola - neplnoorganizovaná, škola bez právnej subjektivity
Zriaďovateľ: Obec Čoltovo
Štatutárny zástupca: Ján Hubay - starosta obce
Stupeň vzdelania: ISCED 1 - primárne vzdelávanie
Dĺžka štúdia: 4 roky
Študijná forma: denná
Vyučovací jazyk: maďarský
E-mail školy: zscoltovo@gmail.com

Pedagogickí zamestnanci: 

Riaditeľka - tiredna učiteľka: PaedDr. Katarína Mihalík
Triedna učiteľka: 
Vychovávateľka: 

Pedagogický asistent:   Silvia Mundoková

                                          Zuzana Csalová

Nepedagogickí zamestnanci:

Prevádzková pracovníčka: Anita Gortová
Pracovníčka školskej výdajne: 

Charakteristika 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola v Čoltove je neplnoorganizovaná základná škola bez právnej subjektivity. Zriaďovateľom školy je obec Čoltovo.  Na organizáciu výchovno - vzdelávacej činnosti máme k dispozícii  ohraničenú vlastnú budovu a vlastný školský dvor. Na škole sú vytvorené vyhovujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  a vzdelávaní.

Rekonštrukcia budovy: 

 • 2010 - výmena okien / plastové okná /
 • 2011 - výmena vchodových dvier
 • 2012 - modernizácia školského dvora
 • 2014 - interná prestavba / dve kmneňové učebne /, vymaľovanie vnútoného areálu školy

Škola nie je len miestom kde sa prijímajú vedomosti, ale aj miestom kde sa žije. Žiaci a pedagógovia v nej trávia väčšiu časť dňa. Každý rodič chce, aby jeho dieťa trávilo čas naplnený povinnosťami v príjemnom prostredí.  O to sa snažíme aj my na našej škole. Aby žiaci a pedagógovia sa cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie učební, školského dvora a celého školského prostredia. Rekonštrukciou školy a školského areálu sa snažíme vytvoriť čím estetickejšie a krásne prostredie. Našim vytýčením cieľom je úplná rekonštrukcia budovy školy. 

V budove školy sa nachádza: 

 • chodba 
 • zborovňa 
 • dve kmeňové učebne / I.A - III.A a II.B - IV. B /
 • zariadenie na osobnú hygienu žiakov a zamestnancov školy delené podľa pohlavia
 • školská výdajňa a jedáleň

Vykurovanie budovy je zabezpečené s ústredným plynovým kúrením. Škola je zásobovaná vodou zo studne. Povinnosťou zriaďivateľa školy ja aj starostlivosť o studňu - vykonávanie dezinfekcie a pravidelné vyšetrenie vody. Nakoľko voda nie je určená na pitie,  pitný režim je zabezpečený cez firmu Eurobystrina. Obed donášame z školskej jedálne zriadenej pri ZŠ s VJM v Plešivci. Strava sa donáša  v antikorových uzavretých nádobách. Za hygienu, kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca ŠJ.

V učebniach sa nachádzajú:

 • dostatočný počet moderného typizovaného školského nábytku
 • šatňové skrine
 • keramické tabule 
 • interaktívne tabule  s výbavou / projekty/
 • osobné počítače s výbavou / INFOVEK/ a LCD monitor

Vybavenie školy s modernými učebnými pomôckami sa priebežne dopľňa, čo umožní tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Škola je zapojená do projektov:

1. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

2. Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno vzdelávacie predmety

Sme modernou školou, kde výchova a vzdelávanie prebieha v prostredí, v ktorom kvalita komunikácie vytvára úroveň dobrých medziľudských vzťahov. Žiaci sa do školského prostredia adaptujú bez výraznejších problémov a plynule sa začleňujú do triednych kolektívov a vzdelávacieho procesu. Vytvárame bezstresové prostredie, v ktorom sa majú cítiť uvoľnene a bezpečne. Základnou filozofiou našej školy je vytvoriť príjemné a bezpečné miesto, kde sú žiak - učiteľ - rodič partnermi, a každý žiak má právo sa vzdelávať podľa svojich možností a potrieb.

Materská škola

Počet žiakov v školskom roku 2022/2023: 14
Predpokladaný počet žiakov v školskom roku 2023/2024: 14
Počet pedagogických pracovníkov: 1
Riaditeľka: Mgr.Judita Tajbošová
Učiteľka: Mgr.Judita Tajbošová
Nepedagogická pracovná sila:
Upratovačka:

Materská škôlka je spolu zo zakladnou školou, ktorá je majetkom obce. V roku 2004 bola splynofikovaná / ústredné plynové kúrenie/. 

Budova je jednopodlažná s 12- mi miestnosťami. Sú dve triedy na hranie, jedna spálňa, sociálne zariadenie, zborovňa predsiene, prezliekareň, výdajňa stravy , jedáleň a kotolňa. Stravu dovážame pre škôlkárov a žiakov zo základnej školy Plešivec. Žiaci ZŠ a MŠ stravujú v jedálni. Výdaj stravy je zabezpečený pracovníčkou Denisa Szaboová, ktorá je zamestnankyňou obce na polovičný úväzok. 
Areál škôlky je oplotený a na dvore sa nachádza moderné ihrisko na hranie.